Vedtægter

Vedtægter

Foreningens navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder.

§ 2. Foreningens formål er:

 • at øge forståelsen for børns arbejde med kunstneriske udtryksformer
 • at støtte, inspirere og igangsætte medlemmer og andre i arbejdet med børn og kunst, i, uden for og på tværs af institutioner, organisationer og fagområder
 • at indsamle og formidle erfaringer fra arbejdet med børn, kunst og billeder
 • at rådgive og koordinere initiativer, bl.a. i forbindelse med billedskoler og musiske skoler
 • at medvirke til synliggørelse af børns kultur

Foreningens medlemmer

§ 3. Som medlemmer optages enkeltpersoner over 18 år. Alle medlemmer er valgbare til bestyrelse og udvalg. Foreninger og institutioner kan optages til et særligt kontingent, og har kun een stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
§ 5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i efteråret inden jul. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forinden.
§ 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
§ 7. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Budget og fastsættelse af kontingent
 • Valg af formand
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

§ 7. a. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel,
– når mindst 30 medlemmer af foreningen fremsætter ønske herom.
– når et flertal i bestyrelsen beslutter det. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen

§ 8. Bestyrelsen består af fem medlemmer + to suppleanter, der vælges af generalforsamlingen. De fem medlemmer er inklusiv formanden. Valg af formand sker ved direkte valg.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver iflg. vedtægterne, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
§ 9. De øvrige poster i bestyrelsen besættes ved konstituering.
§ 10. Hvert år er 2 medlemmer og 2 suppleanter på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år.
Genvalg kan finde sted. Alle valg er gældende fra mødets slutning.

Økonomi

§ 11. Medlemmerne betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
§ 12. Kontingentet skal være betalt senest 2 måneder efter opkrævningens udsendelse. Ved kontingentrestance ud over dette tidsrum bortfalder medlemmets stemmeret.
§ 13. Kassereren skal indgive foreningens regnskab til revision, så det kan fremlægges i revideret form til generalforsamlingen.
§ 14 Tegningsregler
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til den person, der varetager den daglige ledelse og administration og som herefter kan disponere over foreningens konti.
I forbindelse med væsentlige udgifter, der har betydning for landsforeningens økonomi, skal disse godkendes af bestyrelsen.

Ændringer af vedtægter/ opløsning af foreningen
§ 15. Beslutning om ændring af vedtægterne eller opløsning af landsforeningen kan kun ske på en generalforsamling og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for. Dog skal en eventuel beslutning om opløsning herefter prøves ved en urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, hvor det kræves, at 4/5 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.
§ 16. Fremgangsmåden ved foreningens opløsning samt bestemmelsen om anvendelse af foreningens aktiver, afgøres af den generalforsamling, der har taget beslutning om opløsningen.

Ikrafttræden

§ 17. Disse vedtægter træder i kraft d. 29. november 1990. Vedtægterne er revideret d. 21. okt.1991, d. 15. nov. 1992, d.11. nov.1993, d. 16. nov. 1995, d. 14.nov 1997, d. 6.nov. 1998 og d. 3. nov. 2000, d. 7.nov. 2014.